AVG beleid

Privacyverklaring

Iisklub Gytsjerk (hier bekend als “wij” of “de Iisklub”) verzamelt voor een optimaal lidmaatschap en gebruik van de ijsbaan in Gytsjerk persoonlijke gegevens van u. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens gebruiken.

Wie verwerkt uw gegevens?

Iisklub Gytsjerk is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.

Vestigignsadres:
J.H. Riemsermastrjitte 5
9061 CE Gytsjerk
Ingeschreven KVK Leeuwarden : KVK nummer 40000876

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:
  • uw inschrijvingen en lidmaatschap te beheren, uw betaling te ontvangen en u te voorzien van klantenondersteuning, o.a. klantservice communicatie te bezorgen (ook via e-mail of andere middelen) waaronder aankondigingen van openingstijden van de ijsbaan, evenementen die worden georganiseerd door de Iisklub;
  • bij organisatie van wedstrijden of evenementen het verloop te beheren, en o.a. om de lokalisatie van de deelnemers toe te laten en voor de veiligheid van de wedstrijd of het event;
  • een klassement van de deelnemers op te stellen bij wedstrijden;
  • foto’s, video’s en audiovisueel materiaal van de ijsbaan/ wedstrijden en evenementen te nemen;
  • de publieke aankondiging van het klassement en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal op de website van de Iisklub Gytsjerk, de social mediakanalen van de Iisklub (Facebook, Twitter en Instagram) of andere media kanalen;
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen:
 3. Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van de Iisklub (o.a. op sociale media’s);
 4. Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze Iisklub en diensten te verbeteren en aan te passen;
 5. Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers te houden en om onze Iisklub en de door haar georganiseerde evenementen te promoten.
Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons aanlevert bij het aangaan van het lidmaatschap van de Iisklub, o.a.:

 • Naam en voornaam;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Adres, Postcode, Woonplaats;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsdetails;
 • Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

 • Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal;
 • Wedstrijdresultaten voor publicatie.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Uw gegevens (zoals hierboven staat opgesomd) worden bewaard voor maximaal 5 jaar. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur. Hierbij kunt u denken aan de foto’s die zijn gedeeld via de social mediakanalen van de Iisklub.

Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:

 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u zich tijdens het gebruik van de ijsbaan of tijdens een door ons georganiseerd evenement onwel zou voelen);
 • voor publicatie van de resultaten en foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal in de diverse communicatiekanalen van de Iisklub;
 • indien u persoonlijk daarom heeft verzocht en uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Het klassement van uw resultaten wordt meegedeeld aan het publiek (ook de media) alsook promotiebeelden en sfeerbeelden waaronder foto’s en ander audiovisueel materiaal.

Uw rechten!

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar ijsbaangytsjerk@mail.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en een beschrijving van de door u gewenste aanpassing.

Wij maken u erop attent dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Publicatie van wedstrijdresultaten

Het opstellen van een klassement van deelnemers aan wedstrijden is inherent aan een competitie zoals schaatswedstrijden. Het maakt dus deel uit van de deelname aan het evenement.

De resultaten worden gepubliceerd op de website van de Iisklub, de social mediakanalen van de Iisklub en in andere media.

Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen dus niet ingewilligd worden indien dit de resultaten zou beïnvloeden.

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens het gebruik van de ijsbaan, vergaderingen en andere evenementen die worden georganiseerd door de Iisklub worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

De door de Iisklub georganiseerde activiteiten vinden plaats zijn publiek toegankelijk. Door uw deelname aan een publieke activiteit aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze Iisklub.

Er worden mogelijk ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website / social mediakanalen van de Iisklub voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na publicatie. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar ijsbaangytsjerk@mail.com met aanduiding van uw naam, voornaam, de datum van plaatsing van de foto en aanduiding van de betrokken foto of video.

Klachten

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.

Contacteer ons daarvoor op ijsbaangytsjerk@mail.com.

Als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Update

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 21 september 2018. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Nieuwe updates zijn beschikbaar op de website van de Iisklub (https://www.ijsbaangytsjerk.com).