Van open vlakte naar eigen schaatsbaan

Op 12 maart 1869 beleeft de ijsclub Gytsjerk haar oprichtingsvergadering. Het reglement werd opgesteld door het bestuur en ondertekend door de 'president' van de ijsclub de heer J. de Vries.  Zeven jaar later was de heer N. Rinia van Nauta de voorzitter, ons allen nu bekend als de straatnaam in het dorp Gytsjerk. Vanaf november 1876 zijn de notulen bewaard gebleven.

    

                                    
Gezien de grote historische waarde van deze notulen, overhandigt de toenmalige voorzitter van de ijsclub, de heer Klaas Bokma, in 1999 de notulen aan stichting cultureel erfgoed Trynwalden. Deze stichting heeft als doel het verzamelen, bewaren en in kaart brengen van de oude dingen in de Trynwalden, die in de ogen van de stichting niet verloren mogen gaan. De  twee boeken geven de notulen weer van 1877 tot het jaar 1963. 
Om een beeld te geven van de inhoud, de teksten erin en het taalgebruik, onderstaand een deel van een verslag van 28 november 1884:

"De hiervoren gestelde hardrijderij heeft op den beplaaden tijd En alzoo op woensdag den 21 januarij plaats gehad. 49 personen namen aan de Kampstrijd deel. Deze rijdererij werdt door een flink aantal nieuwsgierigen zonder eenige stoornis ten einde gebracht. Na een vinnige strijd  mocht het eindelijk Klaas Jenzes van der Heide van Molenend gelukken den prijs ad f. 25 te behalen. Bij het einde van deze hardrijderij is van een onbekende gever aan het bestuur ene som van 5 Gl. ter hand gesteld om als Gratificatie aan den laatsen mede dinger Piet Jacobs Hoekstra uittereiken."                                                                                                                                          

Meerdere notulen zijn terug te lezen in het menu rechts, onder 'Oude notulen'.

Met een inleg van fl. 0,25 kon de eerste prijs gewonnen worden van wel fl. 25,-
De zogenoemde hardrijderijen werden op de open vlaktes gehouden achter de oude zuivelfabriek. Per winter vonden er meerdere rijderijen plaats, soms wel meer dan 5 á 6 per winter. Dit waren oa hardrijderijen voor mannen, voor de jeugd, maar ook werden er wedstrijden voor paren georaniseerd. De deelnemers kwamen vanuit de gehele omgeving. Molenend, Hardegaryp, Oudkerk, Murmerwoude (Damwoude), maar ook uit Wirdum, Warga en Jorwerd.

                              
Pas in 1950 kreeg Gytsjerk een ijsbaan in het dorp. De stichting dorpsbelang nam het initiatief om een ijsbaan binnen de bebouwde kom op te zetten, waarvan de ijsclub mocht mee profiteren. Een beschutte baan tegen de noordelijke koude wind, die op de open vlakte de rijders nog wel eens parten kon spelen tijdens de hardrijderijen. De eerste wedstrijd werd op de ijsbaan gereden op 25 januari 1950. Deze wedstrijd werd gewonnen door S de Jong te Sint Annaparochie en won fl. 40,-.